Algemeen
Algemene voorwaarden Augustijn Onderzoek

Definities
1.
Opdrachtnemer: Augustijn Onderzoek (AO)
2. Product: de door AO geleverde goederen/materialen en/of diensten in de ruimste zin des woords;
3. Afnemer/AO/opdrachtgever: de rechts- of natuurlijke persoon, met wie de overeenkomst strekkende de levering van een product is aangegaan;
4. Offerte: de aanbieding van de opdrachtnemer, waarbij hij zich bereid verklaart in een bepaald geval of bij voorkomende gelegenheid enige zaak/dienst te leveren c.q. te verrichten;
5. Apparatuur: computers met bijbehorende systeemprogrammatuur alsmede bijbehorende machines, installaties en hulpmiddelen, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd, verwerkt of afgedrukt;
6. Programmatuur: computerprogramma's alsmede nieuwe releases daarvan, met bijbehorende documentatie en de informatiedragers waarop deze zijn vastgelegd;
7. door AO ontwikkelde programmatuur: specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur of toepassingen van door andere geschreven programmatuur;
8. Systeemprogrammatuur: het (de) voor aflevering op computers geÔnstalleerde computerprogramma(s) dat (die) nodig is (zijn) om de programmatuur te doen functioneren;
9. Aflevering: het ter beschikking stellen van de producten aan de opdrachtgever door AO dan wel door een derde in haar opdracht op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres (indien het vervoer door of in opdracht van AO plaatsvindt) dan wel het ter beschikking stellen van de producten aan de opdrachtgever of een door deze aangewezen derde op de plaats waar de zaken door deze worden afgehaald (indien het vervoer door of vanwege de opdrachtgever plaatsvindt).

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van en met AO, en daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook.
2. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien en voor zover die door AO uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Indien aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, wijst AO de algemene voorwaarden die haar opdrachtgever gebruikt uitdrukkelijk van de hand, voor zover deze met de onderhavige in strijd zijn.

Tot stand komen van een overeenkomst
1. Alle door AO gedane offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld.
2. Mondelinge afspraken en bedingen binden AO eerst nadat deze schriftelijk door AO zijn bevestigd.
3. Mondelinge offertes komen automatisch te vervallen indien zij door de afnemer niet binnen vijf werkdagen schriftelijk zijn aanvaard.
4. Schriftelijke offertes komen, behoudens andersluidende mededeling van AO, automatisch te vervallen indien zij door de afnemer niet binnen tien werkdagen schriftelijk zijn aanvaard.
5. Alle bij een offerte geleverde afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, zijn slechts illustratie-materiaal en zijn niet dwingend bindend.
6. Indien een offerte vergezeld gaat van demoís, tekeningen, begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden of digitale informatie op producten, blijven deze te allen tijde het eigendom van AO en moeten op eerste verzoek aan ons worden geretourneerd of vernietigd. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, gekopieerd, gecachet of aan derden ter inzage gegeven worden of worden verstrekt.
7. Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order.
8. Opdrachten dienen door AO schriftelijk te worden bevestigd. De opdrachtbevestiging van AO geldt als inhoud van de overeenkomst. Indien AO de opdracht niet schriftelijk bevestigt en met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform offerte te hebben verstrekt.
9. AO heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
10. AO wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam zijn gerechtigd.

Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
a bij diensten gebaseerd op uurtarief
b bij goederen, gebaseerd op levering af ons bedrijf of magazijn
c exclusief omzetbelasting en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
d exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering
e exclusief installatie- en instructiekosten
f vermeld in Euro
g exclusief telefoon- of telecommunicatiekosten.
2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.

Leveringen aan AO

Annulering leveringen aan AO
1. AO behoud zich het recht voor de geleverde artikelen te controleren en deze zonder opgaaf van redenen binnen 5 werkdagen retour te zenden.
2. Wanneer de opdrachtgever na aangaan van de overeenkomst niet reageert op schriftelijke mededelingen (hierbij inbegrepen fax en email berichten) van AO inzake deze levering dan behoud AO zich het recht voor de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te beŽindigen en de nog te leveren en al geleverde artikelen die onder deze overeenkomst vallen zonder opgaaf van redenen retour te zenden.

Leveringen door AO

Annulering door opdrachtgever
1. Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat er werkzaamheden zijn verricht of goederen zijn aangeschaft voor de uitvoering van deze overeenkomst, deze wenst te annuleren zal, indien wij met deze ontbinding instemmen, 15% van de offerteprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Dit onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
2. Op het moment dat de opdracht of levering al in uitvoering is, dan is de opdrachtgever de volledige offerteprijs (incl. BTW) verschuldigd. Uitvoering van projecten waarbij AO programmatuur ontwikkelt voor de opdrachtgever gaan in twee dagen na het aanvaarden van de offerte door de opdrachtgever.

Annulering leveringen door AO
1. AO is gerechtigd leveringen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen, indien:
a de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert
b sursťance van betaling heeft aangevraagd of heeft gekregen
c of anderszins het vrije verkeer over zijn vermogen heeft verloren.
2. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij AO vinden, AO blijvend of tijdelijk verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft AO het recht te harer keuze deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Levertijden en termijnen
1. De door AO opgegeven levertijden zijn indicatief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend tenzij nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2. De door AO geciteerde leveringtermijnen van toeleveranciers van AO binden AO in gene wijze. Eventuele vertragingen veroorzaakt door het verschuiven van afleveringsdatums van toeleveranciers geven AO het recht de tijdvakken of tijdstippen van overeengekomen leveringen te wijzigen.
3. Het tijdvak c.q. het tijdstip waarop AO de overeengekomen werkzaamheden of overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
4. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan , zal plaatsvinden zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het hierna in artikel Ďovermacht' bepaalde, voor het geval dat AO door overmacht haar overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
5. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zal plaatsvinden, mag AO de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de daaraan verbonden facturen heeft voldaan.
6. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van AO, worden deze door AO verrichte werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
7. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Acceptatie leveringen & Reclames
1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan AO terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na de dag van (op)levering AO wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
2. AO dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring opgesteld worden die door beide partijen dient te worden ondertekend.
3. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Indien de reclame naar het oordeel van AO c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal AO hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. AO is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
5. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Betaling
1. Indien het krachtens iedere factuur door AO van opdrachtgever te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 14 dagen na factuurdatum door of namens opdrachtgever aan AO is voldaan, is de opdrachtgever over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door AO aan de opdrachtgever is vereist.
2. Compensatie van een eventueel door de opdrachtgever gepretendeerde vordering op AO is geheel uitgesloten.
3. In geval opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, sursťance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van AO op de opdrachtgever terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft AO dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4. AO is gerechtigd haar vorderingen op haar opdrachtgever te verrekenen, zelfs indien die vorderingen niet opeisbaar zijn.

Incassokosten
3. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door AO geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de opdrachtgever afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van diensten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet - tijdig of niet - geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, te laste van de wederpartij, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke ingeval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht, een en ander met een minimum ad. 300,- euro per keer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 250,- euro. AO is niet gehouden aan te tonen dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.

Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde goederen blijven eigendom van AO totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De opdrachtgever verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel blijft het auteursrecht op alle door AO aan de opdrachtgever geleverde software berusten bij AO.
3. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de opdrachtgever aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
4. Zolang de goederen eigendom blijven van AO, mag de opdrachtgever ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt de wederpartij, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad 50.000,- euro, is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van AO.
5. In geval de opdrachtgever de AO in eigendom behorende goederen, zal hebben be- of verwerkt, dan strekt het eigendomsrecht van AO zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat de opdrachtgever aan alle op hem rustende verplichtingen jegens AO heeft voldaan. Indien de opdrachtgever de goederen zonder toestemming van AO heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, aan AO over te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 4 dezes.
6. Ingeval van sursťance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, is AO gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
7. Ontbinding en terugname laten onverlet ons recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn.

Garantie op door AO geleverde apparatuur
1. AO verleent, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, op apparatuur geen verdere garantie dan de door de fabrikant of de leverancier verleende garantie.
2. Indien aanspraak op garantie bestaat wordt deze, tenzij anders is overeengekomen, op een door AO aangeduide locatie uitgevoerd. Het vervoer naar deze locatie en v.v. is voor rekening van de opdrachtgever.
3. Niet-nakoming door opdrachtgever van enige betalingsverplichting leidt tot verval van elke garantieaanspraak.

Leveringen van door AO ontwikkelde programmatuur
1. De volgende bepalingen zijn van toepassing indien AO programmatuur speciaal voor opdrachtgever ontwikkelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma's vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

Ontwikkeling van de programmatuur
1. De programmatuur wordt ontwikkeld aan de hand van schriftelijke specificaties die een onderdeel zijn van de opdracht. Alle veranderingen, wijzigingen en meerwerk moeten ook schriftelijk door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer overlegd worden. AO zal die programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens
Indien de ontwikkeling van de programmatuur in fasen zal plaatsvinden kan AO de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de daarbijbehorende facturen heeft betaald, ook als dit betekent dat vooraf schriftelijk overeengekomen termijnen overschreden worden.

Medewerking door de opdrachtgever
1 De opdrachtgever is gehouden zijn medewerking aan een project te verlenen en daarbij dus steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen aan de opdrachtnemer indien dit noodzakelijk is om het uitvoeren van de overeenkomst mogelijk te maken.
2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de programmatuur
3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van AO staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgen de gebruikelijke tarieven van AO in rekening worden gebracht.

Wijzigingen en meerwerk
1. AO zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beÔnvloed.
2. Indien voor de programmatuurontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal AO opdrachtgever tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Oplevering en acceptatie
1. AO zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform schriftelijke specificatie opleveren.
2. De opdrachtgever is gehouden tot het testen van de software die geleverd is door AO na het afronden van elke fase van de ontwikkeling van de software. De opdrachtgever is verplicht de fouten en tekortkomingen van de software binnen twee weken schriftelijk te melden aan AO.
3. De opdrachtgever aanvaart de geleverde software stilzwijgend als de opdrachtgever niet binnen twee weken gereageerd heeft.
4. De door de opdrachtgever uitgevoerde tests moeten zodanig schriftelijk zijn vastgelegd dat AO deze kan herhalen en de resultaten van de tests kan verifiŽren.
5. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever AO hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat AO de gebreken heeft hersteld.
6. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal opdrachtgever AO onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren.

Gebruiksrecht
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen verleent AO aan de opdrachtgever voor onbepaalde tijd een niet-exclusief gebruiksrecht voor de in de afleveringsomvang omschreven programmatuur tegen betaling van de in de overeenkomst vastgelegde gebruiksvergoeding.
2. Het gebruiksrecht houdt geen overdracht van eigendom of intellectuele eigendomsrechten van de gelicentieerde programmatuur in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien aan de programmatuur een externe broncode ten grondslag ligt heeft de opdrachtgever geen recht op terbeschikkingstelling daarvan.
3. Het recht op het gebruik van de software gaat pas in op het moment dat de facturen inzake deze opdracht voldaan zijn.
4. De programmatuur kan door opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bij de opdracht schriftelijk vastgelegde gebruikswijze. Als er geen gebruikswijze opgenomen in de opdracht is de opdrachtgever verplicht er voor zorg te dragen dat maar een (1) persoon gelijktijdig van de programmatuur gebruik kan maken waarbij de programmatuur op een (1) verwerkingseenheid geÔnstalleerd is.
5. Tenzij AO afwijkende bepalingen stelt, is het opdrachtgever toegestaan maximaal twee kopieŽn te maken van de software ter voorkoming van verlies van de programmatuur. Deze kopieŽn zullen door opdrachtgever niet worden gebruikt dan voor vervanging van onbruikbaar geworden originele materialen. Deze kopieŽn moeten voorzien worden van dezelfde aanduidingen ter zake van auteursrecht, merken en andere herkenningstekenen als vermeld op het origineel.
6. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van AO niet aan derden overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen.

Eigendom en bescherming
1. Het eigendom van de programmatuur berust bij AO, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald.
2. Ter bescherming van de rechten van AO zal opdrachtgever er voor zorg dragen dat de programmatuur geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt. Opdrachtgever is er mee bekend dat de programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van AO bevat.
3. Het is AO toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.
4. AO behoudt zich alle industriŽle en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor.
5. Het auteursrecht, het recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product komen toe aan AO. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen AO en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij AO. Rechten op uitvindingen en knowhow, ook indien verworven tijdens het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever, blijven steeds eigendom van AO.

Onderhoud
1. Indien er een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen zal opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van AO de in de programmatuur geconstateerde gebreken aan AO melden. Na ontvangst van de melding zal AO naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties van de opdracht voldoet. AO garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden.
2. AO kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan AO toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan AO is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
3. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal AO bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het standaardpakket deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is AO niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan AO een vergoeding vragen.

Garantie op niet door AO ontwikkelde programmatuur.
1. Ten aanzien van niet door AO ontwikkelde programmatuur bestaat slechts aanspraak op garantie voor zover deze door de fabrikant of de leverancier wordt verleend. AO ontwikkelt geen systeemprogrammatuur en geeft daarop geen garantie.

Garantie op door AO ontwikkelde programmatuur.
1. Ten aanzien van de door AO ontwikkelde programmatuur geldt na aflevering van de gelicentieerde programmatuur een garantieperiode van twaalf maanden, gedurende welke AO de deugdelijke werking ervan garandeert in overeenstemming met de door haar verstrekte specificaties van eigenschappen en functies.
2. Op grond van deze garantie zal AO onvolkomenheden in de gelicentieerde programmatuur, die zich voordoen binnen de garantieperiode en schriftelijk te harer kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk en zonder kosten voor de opdrachtgever opsporen en herstellen. Dit zal zodanig geschieden dat de toepassingen c.q.toepassingsmogelijkheden voor de opdrachtgever na aangebrachte herstellingen niet verminderd zullen zijn.
3. Onder onvolkomenheden worden verstaan alle in de gelicentieerde programmatuur voorkomende fouten en gebreken, alsmede alle in het gebruik van de gelicentieerde programmatuur geconstateerde afwijkingen daarin ten opzichte van de door AO verstrekte specificaties, voor zover deze het beoogde gebruik van de gelicentieerde programmatuur belemmeren.
4. Het is uitsluitend aan AO te bepalen of een geconstateerd feit een fout c.q. gebrek is.

Uitsluiting van garantieaanspraken.
1. Geen aanspraak op garantie bestaat onder meer indien:
a onvolkomenheden het gevolg zijn van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever aan AO;
b de opdrachtgever de door AO geleverde programmatuur op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voor zover aan AO bekend) was bestemd, geleverd of ontwikkeld;
c in de door AO geleverde programmatuur door anderen dan AO wijzigingen zijn aangebracht of deze anderszins is bewerkt;
d de opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting jegens AO.
2. Indien uit een door AO naar aanleiding van een garantieaanspraak ingesteld onderzoek blijkt, dat de oorzaak van enige onvolkomenheid niet gelegen is in de gelicentieerde programmatuur noch anderszins voor rekening van AO dan zal opdrachtgever aan AO de kosten vergoeden, die AO ter zake van dit onderzoek heeft gemaakt.

Aansprakelijkheid
1. AO's aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van enige niet-, niet volledige of niet tijdige nakoming door AO van enige verplichting is beperkt tot nakoming van de garantieverplichting alsmede vergoeding van schade tot ten hoogste het bedrag dat de opdrachtgever voor de gelicentieerde programmatuur heeft betaald op het tijdstip van de niet-, niet volledige of niet tijdige nakoming door AO.
2. De opdrachtgever vrijwaart AO voor al haar aanspraken op schadevergoeding die derden mochten hebben ter zake van schade die uit welke hoofde of op welke wijze dan ook mocht ontstaan door het gebruik van door AO ontwikkelde programmatuur.
3. AO is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

Einde gebruiksrecht
1. Binnen een maand nadat het gebruiksrecht van de opdrachtgever om welke reden dan ook is geŽindigd zal de opdrachtgever middels een schriftelijk en bevoegdelijk ondertekende verklaring aan AO verklaren dat de gelicentieerde programmatuur en alle eventuele kopieŽn ervan naar diens beste weten en kunnen zijn vernietigd.

Reparaties en Onderhoudovereenkomsten

Algemeen
1. Onder onderhoud wordt verstaan de regelmatige terugkerende werkzaamheden aan de hard- en software installatie van de opdrachtgever zodat deze systemen hun taken kunnen blijven vervullen.
2. Onder reparatie word verstaan het ondernemen van een opdracht voor het herstellen van een systeem.
3. De opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de informatie die opgeslagen is op de systemen die AO aangeboden krijgt ter reparatie of onderhoud.
4. De opdrachtgever is ook verplicht van al haar gegevensbestanden en programmatuur een kopie te maken en deze op een andere plaats te bewaren dan het systeem dat ter onderhoud is aangeboden. Deze kopie dient gemaakt te zijn voordat AO met de opgedragen werkzaamheden begint.
5. AO is nimmer verantwoordelijk voor het verlies van gegevens ook als door wat voor oorzaak dan ook de opdrachtgever niet in staat is geweest een kopie van de gegevens te maken.
6. De door AO gevoerde administratie, daarbij inbegrepen eventuele kopieŽn van de gegevens van de opdrachtgever, geldt als bewijs voor wat er op moment van acceptatie van de opdracht als gegevens aanwezig was op het systeem.
7. AO is nimmer aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
8. De opdrachtgever vrijwaart AO voor al haar aanspraken op schadevergoeding die derden mochten hebben ter zake van schade die uit welke hoofde of op welke wijze dan ook mocht ontstaan door handelen van AO inzake een opdracht van de opdrachtgever.

Onderhoudsovereenkomsten

Algemeen
1. AO is uitsluitend tot het verrichten van onderhoud gehouden indien zulks uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen. Dit kan door schriftelijke acceptatie van een opdracht of door stilzwijgende acceptatie door het uitvoeren van werkzaamheden die vervolgens gefactureerd zijn.
2. AO heeft ten opzichte van de opdrachtgever een inspanningsverplichting met betrekking tot het onderhoud van programmatuur en apparatuur.
3. De opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de juiste licenties en het juiste aantal licenties die door derden verplicht gesteld worden om de door derden geleverde programmatuur te mogen gebruiken.
4. Opdrachtgever is gehouden elke wijziging in wachtwoorden, voor zover deze van belang zijn voor het onderhoud, terstond aan AO te melden.
5. Tenzij anders is overeengekomen omvat AO's verplichting tot het verrichten van onderhoud en het verlenen van ondersteuning:
a het verlenen van mondelinge telefonische assistentie
b het verlenen van remote-service indien de systemen van de opdrachtgever dit mogelijk maken.
c het verrichten van onsite werkzaamheden noodzakelijk voor onderhoud en reparatie.
6. AO heeft het recht redelijke eisen te stellen aan de ruimte waarin en omstandigheden waaronder systemen en de daarop geÔnstalleerde software functioneren. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat deze eisen in acht genomen worden en dar er in de opstelling geen wijziging wordt gebracht zonder overleg met en toestemming van AO.
7. De onderhoudsverplichting van AO eindigt indien en doordat de opdrachtgever in de opstelling van hard en/of software zonder toestemming van AO wijzigingen aanbrengt. Alsdan blijft de opdrachtgever de onderhoudsvergoeding onverkort verschuldigd.
8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan rechten ter zake van de onderhoudsovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van AO aan derden over te dragen.

Duur onderhoudsovereenkomst en onderhoudsvergoeding
1. Een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor ťťn jaar. Tenzij een der partijen de overeenkomst tijdig en schriftelijk aan de andere partij heeft opgezegd zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden met telkens ťťn jaar.
2. Opzegging kan slechts geldig plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3. De opdrachtgever is aan AO de overeengekomen onderhoudsvergoeding verschuldigd. Tenzij anders is overeengekomen bedraagt deze vergoeding het standaard uurtarief van AO.
4. Indien de overeengekomen onderhoudsvergoeding geen periodieke vergoeding is, maar betaling ineens betreft van een vastgesteld aantal onderhouds-uren, eindigt de onderhoudsovereenkomst op het moment dat het vastgestelde aantal onderhouds-uren verbruikt is.
5. Als de onderhoudsvergoeding betaling ineens betreft van een vastgesteld aantal onderhouds-uren, dient betaling vooraf te geschieden.

Tijdstip van onderhoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, wordt onderhoud uitsluitend op werkdagen en tijdens kantooruren (9.00 tot 17.00 uur) verricht.
2. Afhankelijk van de door AO te bepalen urgentie en beschikbaarheid van personeel zal onderhoud op verzoek van de opdrachtgever buiten kantooruren worden voortgezet. Buiten kantooruren verrichte werkzaamheden behoren niet tot AO's onderhoudsverplichting. De kosten daarvan worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Overmacht
1. Onder ďovermachtĒ wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vůůrdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid.
1. Behoudens opzet of grove schuld harerzijds, is AO niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard en omvang dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden die voortvloeit uit de uitvoering van de gesloten overeenkomst.
2. Behoudens de verplichting van AO om in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan vůůr het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs, is AO nimmer uit welke hoofde dan ook voor enige, door de opdrachtgever of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.
3. De aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever vervalt in elk geval, indien opdrachtgever AO niet binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.
4. AO is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen, door derden aan AO beschikbaar gesteld en door AO verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet.
5. In geen geval is AO aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de opdrachtgever het heeft aangeschaft.
6. Als de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in de door ons ontwikkelde software of geleverde hardware sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.
7. AO's aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de garantieverplichting. AO is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van opdrachtgever of derden, voortvloeiende uit gebreken in de apparatuur, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van AO.
Voor zover enige dwingende wetsbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de overeengekomen contractsprijs.
8. Indien ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld onder aansprakelijkheid onzerzijds rechtens wordt aangenomen, zal de omvang van onze aansprakelijkheid het totale bedrag van de betreffende overeenkomst of deellevering nooit te boven gaan.
9. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade zoals winstderving, stagnatieschade, reputatieschade, etc.
10. De eventuele aansprakelijkheid van AO voor schade van de opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende goederen.
11. AO is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt aan apparatuur en/of gegevensbestanden die het gevolg zijn van door AO uitgevoerde werkzaamheden.
12. AO is voorts niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het door de opdrachtgever verstrekken van onjuiste of gebrekkige gegevens of materialen. Extra werkzaamheden en kosten welke worden veroorzaakt door een dergelijk handelen of nalaten van de opdrachtgever mogen door AO tegen de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
13. De aansprakelijkheid van AO ter zake van door haar gegeven garanties is beperkt tot het opsporen en herstellen van gebreken zoals in art. garantie omschreven. Elke aansprakelijkheid voor schade die door zodanige gebreken is veroorzaakt, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien AO haar verplichtingen uit hoofde van een door haar gegeven garantie niet nakomt, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken, zodat een ander de werkzaamheden om de gebreken op te sporen en te herstellen moet verrichten.
14. AO is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen welke door haar en haar medewerkers worden verstrekt, voordat de overeenkomst met haar opdrachtgever tot stand komt.

Wanprestatie en ontbinding.
1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
2. Onverminderd het bepaalde in het BW zal AO ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.
3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft AO eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, sursťance van betaling wordt aangevraagd of verleend, roerende en onroerende goederen in beslag worden genomen, het bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen of indien hij het voornemen heeft zich tijdelijk of permanent buiten Nederland te vestigen. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die AO op de opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

Positie wederpartij
1. Opdrachtgever garandeert AO dat (het uitvoeren van) de door hem aan AO verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die opdrachtgever met gebruikmaking van de diensten van AO verricht, noch de programmatuur, inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.
2. Indien AO reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat opdrachtgever tot tevredenheid van AO aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was. AO is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever ter zake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door AO ten onrechte geschiedde.
3. Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van wederpartij, is AO gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beŽindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal AO haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.
4. De verbintenissen van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat AO haar dienstverlening opschort.
5. Opdrachtgever vrijwaart AO ter zake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag ter zake de in dit artikel opgenomen bepalingen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de volledige eventueel door AO geleden of te lijden schade, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van AO.
6. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of wederverkoper van diensten en/of producten van AO. Zonder voornoemde toestemming is AO gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beŽindigen.
7. Iedere tekortkoming van opdrachtgever geeft AO het recht haar verbintenissen op te schorten. Tevens zullen in die situatie voor die periode de gebruiksrechten van opdrachtgever zijn opgeschort. Opdrachtgever dient ook gedurende de periode dat AO haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen.

Overdraagbaarheid
1. De rechten en verplichtingen uit een overeenkomst met AO kunnen door opdrachtgever niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.
2. AO is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij AO naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door AO gedreven onderneming.

Onverbindendheid
1. Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Rechts- en forumkeuze
1. Op de (rechts)verhouding tussen AO en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij AO ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Deponering
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en kunnen als algemene voorwaarden worden aangehaald.
2. Deze algemene voorwaarden worden desgevraagd door AO gratis toegezonden.